Author: Developer

PR221534

Fil-Berġa ta’ Kastilja, il-Prim Ministru Robert Abela ltaqa’ mar-Rappreżentant tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Koperazzjoni fl-Ewropa (OSCE) dwar il-libertà tal-midja, Teresa Ribeiro. Fil-laqgħa, il-prim ministru semma għadd ta’ riformi li saru f’sentejn u fi żmien sfidi globali bla preċedent, u dan biex ikompli jissaħħaħ il-qafas istituzzjonali, il-governanza u anke s-settur tal-midja.

Il-Prim Ministru Robert Abela spjega l-proċess tal-preżentazzjoni tal-abbozzi li jagħtu l-aqwa protezzjoni li qatt ingħatat lill-midja u lill-ġurnaliżmu Malti fl-istorja. Ġie spjegat kif wara li l-gvern laqa’ r-rakkomandazzjonijiet tal-Inkjesta Pubblika Daphne Caruana Galizia, inħoloq Kumitat ta’ Esperti dwar is-Settur tal-Midja, li huwa mmexxi mill-Imħallef Emeritu Michael Mallia, li mexxa wkoll l-inkjesta pubblika. Hawn il-Prim Ministru rrimarka li kien hemm qbil wiesa’ kemm mal-familja Caruana Galizia iżda anki mal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin (IGM) dwar il-kompożizzjoni tal-membri tal-Kumitat ta’ Esperti u t-termini ta’ referenza tal-istess kumitat.

Il-Prim Ministru Robert Abela semma li wara li r-rakkomandazzjonijiet tal-kumitat imsemmi waslu għand il-gvern, fil-Parlament tressqu tliet abbozzi ta’ liġi li jżidu l-protezzjoni tal-ġurnalisti. Fakkar kif il-gvern laqa’ 87% tar-rakkomandazzjonijiet tal-kumitat ta’ esperti. Fil-laqgħa ntqal kif b’dawn l-abbozzi, Malta qed tkun pijuniera fl-Unjoni Ewropea billi qed tintroduċi l-anti-SLAPP fil-liġi Maltija apparti pieni iżjed ħorox għal reati fuq il-ġurnalisti.

Fil-laqgħa ġie rimarkat ukoll li ma kien hemm l-ebda oġġezzjoni għal konsultazzjoni ulterjuri. Dan fi spirtu ta’ aktar koperazzjoni u għalhekk l-abbozzi ta’ liġijiet fil-fatt baqgħu fl-istadju tal-ewwel qari. Fil-laqgħa mal-OSCE, il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-gvern jibqa’ impenjat li jagħmel ir-riformi għaliex jemmen tassew li l-libertà tal-espressjoni u l-irwol tal-midja huma sisien importanti f’soċjetà demokratika.

Il-Prim Ministru Robert Abela saħaq ukoll li jirrikonoxxi u jilqa’ bis-saħħa l-ħidma tal-Uffiċċju tal-OSCE dwar il-libertà tal-midja, b’Teresa Ribeiro tirringrazzja lill-Prim Ministru u l-Gvern Malti tad-djalogu miftuħ mal-Organizzazzjoni li tirrappreżenta u nnutat ukoll il-ħidma li saret u li qed tkompli ssir favur it-tisħiħ fil-libertà u l-funzjoni importanti li taqdi l-midja. Għal din il-laqgħa kien hemm preżenti wkoll il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ Ian Borg, il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard, ir-Rappreżentant Permanenti ta’ Malta għall-OSCE Natasha Meli Daudey u l-Kap tas-Segretarjat tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru Glenn Micallef.​

PR221519

Fil-marġini tal-COP27 f’Sharm El-Sheikh, l-Eġittu, il-Prim Ministru ta’ Malta Robert Abela kellu laqgħa bilaterali mas-Segretarju Ġenerali tal-Commonwealth Patricia Scotland.

Fil-laqgħa ġie diskuss il-fatt li Malta ntalbet mill-Commonwealth biex isservi fil-Grupp Ta’ Azzjoni fuq livell ministerjali fi ħdan il-Commonwealth.

Il-Prim Ministru Robert Abela qal li pajjiżna huwa onorat li se jservi b’mod attiv f’dan il-Grupp li għandu jimbotta ‘l quddiem prinċipji demokratiċi, il-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem u t-tisħiħ fis-saltna tad-dritt.

Iż-żewġ naħat tkellmu fuq il-kwistjoni tat-tibdil fil-klima, bil-Prim Ministru Malti jirrimarka fuq l-irwol u l-kontribut li qed tagħti u kommessa li tkompli tagħti Malta biex tappoġġja gżejjer li għadhom qed jiżviluppaw, biex jilqgħu għat-tibdil fil-klima.

Dr Abela qal li Malta se tkompli taqsam prattiċi sostenibbli ma’ dawn il-gżejjer u saħaq li l-Commonwealth hija pjattaforma importanti li fiha pajjiżi żgħar jistgħu jikkumbattu l-bidla fil-klima.

Hawn irrimarka kif pajjiżi żgħar għandhom l-impatti partikolari tagħhom mit-tibdil fil-klima u għalhekk jeħtieġu wkoll soluzzjonijiet speċifiċi.

Fil-laqgħa saret ukoll referenza għat-telfa tal-Maestà tagħha r-Reġina Eliżabetta II u r-rabtiet li kellha ma’ Malta, bl-aħħar żjara tagħha kienet fl-2015.

PR221523

Il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li rridu nimplimentaw miżuri li jindirizzaw tassew it-tibdil fil-klima billi ndaħħlu politika fiskali li tinċentiva l-investiment fl-ekonomija diġitali u tinbena politika b’saħħitha favur l-użu ta’ enerġija alternattiva.​​​

Dr Abela saħaq dan meta kien qed jindirizza l-COP27 f’Sharm El-Sheikh, l-Eġittu.

Fl-indirizz li għamel fil-laqgħa tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-tibdil fil-klima, li għaliha attendew mexxejja minn madwar id-dinja kollha, il-Prim Ministru ta’ Malta ħabbar ukoll li bħas-sena l-oħra fi Glasgow, Malta qed timpenja ruħha li tirdoppja l-kontribuzzjoni tagħha għall-Fond Internazzjonali Dwar il-Klima.

Dr Abela saħaq ukoll li pajjiżna qed jimplimenta strateġija favur id-dekarbonizzazzjoni li biha jkollna ekonomija newtrali fl-2050.

Qal li din is-sena l-Gvern Malti ffoka fuq djalogu mas-settur privat dwar qalba ambjentali.

Il-prim ministru spjega kif il-preżenza ta’ Malta fil-COP tafferma l-impenn ta’ pajjiżna li jonora l-Ftehim ta’ Pariġi biex iż-żieda tat-temperatura globali ma tkunx iżjed minn grad u nofs filwaqt li Malta hija impenjata wkoll li tagħmel il-parti tagħha fil-programm ambizzjuż tal-Unjoni Ewropea fil-pakkett magħruf bħala Fit for 55, li jnaqqas l-emmissjonijiet biex jiġi indirizzat it-tisħin globali.

Dr Robert Abela qal li lil hinn minn dikjarazzjonijiet ta’ rieda tajba favur l-ambjent, irridu ngħaddu għall-azzjonijiet li bihom tassew inħarsu l-ambjent ta’ madwarna.​

Spjega kif biex nagħmlu dan irid ikollna l-impenn iżda fuq kollox l-ambizzjoni.

Il-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar kif apparti li dan il-fenomenu qed jolqot lid-dinja kollha, pajjiżi żgħar għandhom l-aspetti partikolari tagħhom tal-impatt mit-tibdil fil-klima.

Saħaq li dan huwa l-każ anki jekk huma l-inqas pajjiżi li kkontribwixxew għall-emmissjonijiet fl-arja.

Hawn semma kif irridu nilqgħu b’mod ugwali iżda b’mod differenti u partikolari għall-impatti tal-pajjiżi u kien hawn li semma kif Malta tista’ sservi ta’ post li fiha tiġi xprunata teknoloġija ġdida li tkun konformi mal-ekonomija l-ħadra.

Il-prim ministru qal li pajjiżna qed jagħti l-għajnuna lil gżejjer żgħar li qed jiżviluppaw billi jagħti l-esperjenza tiegħu dwar prattiċi sostenibbli fosthom dwar l-immaniġjar tal-ilma.

Spjega wkoll li pajjiżna se jagħti boroż ta’ studju għal studenti minn dawn il-gżejjer biex jistudjaw dwar temi marbuta mat-tibdil fil-klima fl-Università ta’ Malta.

Irrimarka li Malta qed tappoġġja pajjiżi oħra biex ukoll jilħqu l-għan tad-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija tagħhom filwaqt li riċentament bagħtet assistenza medika lill-Pakistan, pajjiż li riċentament intlaqat minn għargħar qawwi.

Il-prim ministru qal li l-għoli fil-livell tal-baħar riżultat tat-tibdil fil-klima m’għandux jaffettwa drittijiet li gżejjer u pajjiżi bil-kosta għandhom bħala parti mill-ġurisdizzjoni marittima.

Il-prim ministru qal ukoll li l-qalba favur l-ambjent għandha benefiċċji komuni fosthom arja aktar nadifa u provvista tal-ikel għal kulħadd.

Temm jgħid li din il-qalba għandha ssir għan-nies u l-futur tagħna lkoll.

Aktar qabel il-prim ministru indirizza laqgħa ta’ livell għoli tal-COP27 dwar is-sigurtà tal-provvista tal-ilma fejn spjega fuq prattiċi mħaddma f’Malta favur il-produzzjoni sostenibbli tal-ilma.

PR221452

F’konferenza tal-aħbarijiet fi Pjazza Kastilja indirizzata mill-Prim Ministru Robert Abela wara li l-Gvern ippreżenta l-Budget għas-sena d-dieħla, intqal li dan il-Budget huwa għall-futur daqskemm hu għal-lum. Il-Prim Ministru saħaq li l-Budget moqri mill-Ministru għall-Finanzi huwa wieħed sod għaliex jindirizza l-isfidi kurrenti, bħall-għoli tal-ħajja. Qal li mbagħad il-Budget jaħseb għall-futur għaliex jagħti ċertezza u stabbiltà lin-negozji u l-familji billi jagħti serħan il-moħħ bl-għajnuna kbira li l-Gvern se jkompli jagħti fil-qasam tal-enerġija.

“Il-futur huwa sabiħ u llejla erġajna urejna li aħna konna, għadna u se nibqgħu forza progressiva, b’ruħ soċjali”, saħaq il-Prim Ministru Robert Abela. Ġie spjegat kif fil-politika soċjali, fl-edukazzjoni u fis-saħħa qed jiġu investiti €3.7 biljun. Il-Prim Ministru rrimarka li l-Budget għas-sena d-dieħla huwa mimli miżuri ġodda mill-manifest ‘Malta Flimkien’, li l-poplu ta mandat b’saħħtu fuqu. Spjega kif dan huwa l-ewwel Budget minn ħamsa biex jitwettaq il-pjan li l-Gvern għandu għal pajjiżna wara li ġie elett f’Marzu li għadda.

Dr Abela spjega kif il-Budget għas-sena li ġejja għandu l-akbar programm ta’ nefqa kapitali fl-istorja li tqarreb il-biljun ewro. Hawn semma ċentri tas-saħħa ġodda, skejjel moderni u tisbiħ u tkabbir ta’ ġonna u parks nazzjonali, fost oħrajn. Hu u jsemmi numru ta’ miżuri fosthom żidiet lill-pensjonanti u fiċ-children’s allowance, tax rebates u ċekk ta’ rifużjoni tat-taxxa, il-Prim Ministru ta żewġ eżempji ta’ kif se jgawdu n-nies bil-Budget 2023. Hawn semma koppja anzjana bil-pensjoni minima li bil-miżuri li se jiġu introdotti se tara żieda ta’ kważi €1,100 fis-sena fid-dħul tagħha. Dan apparti li familja b’żewġt itfal b’paga medja, se tara titjib annwali ta’ €1,820.

Filwaqt li semma inċentivi u għajnuniet lin-negozji, il-Prim Ministru tkellem dwar miżura oħra ewlenija tal-Budget, dik li tagħti għotja t’€10,000 fuq medda ta’ għaxar snin lil min se jixtri l-ewwel proprjetà tiegħu b’self. Fl-isfond tal-Berġa ta’ Kastilja, il-Prim Ministru Robert Abela spjega kif dawn il-miżuri t’inċentivi u għajnuna se jiġu sostnuti f’kuntest ta’ tkabbir ekonomiku li pajjiżna mistenni jesperjenza frott il-fiduċja minn barra u anki mid-domanda domestika. Spjega kif id-dejn nazzjonali mistenni jonqos ferm iżjed minn dak previst u s-sena li ġejja, il-Fond Monetarju Internazzjonali qed jistma li l-ekonomija Maltija se tikber sitt darbiet iżjed mill-medja taż-Żona Ewro. Il-Prim Ministru qal li quddiem riformi u l-akbar investiment ambjentali fl-istorja li se jibda kif imwiegħed, il-Gvern għandu prijoritajiet ċari b’enfasi fuq il-ġustizzja soċjali u kwalità ta’ ħajja aħjar.

Ritratt (OPM)

PR221436

Il-mexxejja Ewropej qablu fuq mekkaniżmu għal xiri konġunt ta’ gass u strateġija li tnaqqas l-impatt taż-żieda fil-prezzijiet tal-gass u l-enerġija. Dawn kienu wħud mill-konklużjonijiet ewlenin ta’ Kunsill Ewropew li tlaqqa’ fi Brussell fil-jiem tal-Ħamis u l-Ġimgħa u li għalih attenda u pparteċipa l-Prim Ministru Robert Abela.

Fil-jiem li ġejjin, wara l-komunikat ippubblikat aktar kmieni din il-ġimgħa, u proposta leġiżlattiva fuq dan is-suġġett, jintensifika aktar ix-xogħol fuq ix-xiri konġunt tal-gass bejn is-27 stat membru. Fi tmiem il-laqgħat intensivi bejn il-mexxejja Ewropej, il-Prim Ministru Malti saħaq li dak maqbul possibbilment jgħin ukoll lil Malta f’inqas spejjeż li qed toħroġ f’għajnuna biex il-familji u n-negozji qed jibqgħu jgawdu minn stabbiltà fil-prezzijiet tal-enerġija.

Filwaqt li Malta hija koperta b’kuntratt ta’ provvista ta’ enerġija li jagħtiha sigurezza, il-mekkaniżmu għal xiri konġunt ta’ gass se jgħin biex iwaqqa’ l-prezz tal-enerġija globalment, inkluża dik impurtata mill-interconnector li Malta għandha mal-Italja. B’hekk, anke pajjiżna mistenni jgawdi minn dak maqbul.

Dr Abela saħaq li għall-familji Maltin u Għawdxin se tibqa’ l-istabbiltà ekonomika u soċjali għaliex dawn se jibqgħu jgawdu minn prezzijiet stabbli tal-enerġija frott l-għajnuna li qed jagħti l-gvern, li fuq din is-sena u s-sena d-dieħla tiżboq il-biljun ewro. Il-Prim Ministru Robert Abela nnota wkoll il-fatt li din l-istrateġija, riflessa fil-konklużjonijiet tal-Kunsill, li tippromwovi s-sostenn lill-familji u lin-negozji fil-qasam tal-enerġija fuq livell Ewropew, hi ċertifikat ieħor għad-deċiżjonijiet għaqlin li ħa l-Gvern Malti f’dan is-settur.

Il-Prim Ministru Robert Abela fisser it-tragward ewlieni li ntlaħaq fil-Kunsill Ewropew bħala pass fid-direzzjoni t-tajba iżda waqt id-diskussjonijiet appella biex il-Kummissjoni Ewropea tibqa’ ssegwi mill-viċin is-sitwazzjoni dwar il-prezz tal-gass u l-enerġija, u fejn meħtieġ tipproponi interventi li jimmitigaw żidiet. Il-Gvern ta’ Malta nnota wkoll b’mod pożittiv kif l-istrateġija adottata, riflessa wkoll fil-komunikat tal-Kummissjoni Ewropea, se żżid il-flessibbiltà fl-użu tal-fondi Ewropej. Permezz ta’ din il-flessibbiltà, se jkun jista’ jsir finanzjament mill-fondi ta’ koeżjoni għal għajnuniet fil-qasam tal-enerġija.

Barra minn hekk, pożittiv ukoll il-fatt li qed tiġi kkunsidrata aktar flessibbiltà fir-regoli fil-qasam temporanju tal-għajnuna li jistgħu jippermettu l-gvernijiet tal-istati membri biex jagħtu, permezz ta’ skemi ta’ assistenza, għajnuna sa massimu ta’ madwar tliet kwarti ta’ miljun ewro lill-entitajiet privati sal-aħħar tal-2023 f’diversi oqsma fosthom it-trasport u l-enerġija. Il-Kunsill Ewropew iddiskuta wkoll regoli simplifikati għal permessi relatati ma’ proġetti ta’ enerġija rinnovabbli, b’Dr Abela jisħaq li hawn ukoll, Malta mistennija tgawdi u tista’ tħaffef il-proċess tad-dikarbonizzazzjoni tal-ekonomija tagħha. Il-Prim Ministru Malti rrimarka li l-impenn tal-Kummissjoni Ewropea biex tappoġġa investimenti f’enerġija rinnovabbli se jgħin ukoll fil-kompetittività tal-Unjoni u ta’ Malta. Dan apparti li l-konklużjonijiet isemmu wkoll investiment f’teknoloġiji li jtejbu l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija.

F’Kunsill Ewropew impenjattiv ġew diskussa wkoll materji ekonomiċi fejn il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li fuq livell Ewropew u anke dak nazzjonali rridu nibqgħu nikkordinaw politika soċjali li ma titfax il-piżijiet fuq il-familji u n-negozji. Il-mexxejja Ewropej tennew l-appoġġ lejn l-Ukrajna u meta fuq l-aġenda qamet id-diskussjoni dwar ir-relazzjonijiet esterni, fosthom ir-relazzjonijiet maċ-Ċina, issemmiet ukoll il-konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-tibdil fil-klima, il-COP27. Il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li f’din il-konferenza rridu lkoll nonoraw dak maqbul fil-Ftehim ta’ Pariġi u fil-Patt Dwar il-Klima ta’ Glasgow u dan billi bil-politika tagħna nibqgħu nindirizzaw it-tibdil fil-klima b’miżuri ambjentali li jaħsbu wkoll fil-ġenerazzjonijiet futuri.