Author: alec-jones.a.nuyad@contractors.gov.mt

PR230839

Malta se tkompli timbotta favur it-tisħiħ u l-investiment f’enerġija nadifa b’interkonnettività mhux biss bejn pajjiżi Ewropej iżda anki fil-Mediterran, fosthom ma’ pajjiżi fl-Afrika ta’ Fuq. Dan kien il-messaġġ li għadda l-Prim Ministru Robert Abela f’laqgħa li saret bħala parti mit-tieni Summit tal-Komunità Politika Ewropea li sar ftit ‘il barra mill-kapitali tal-Moldova, Chișinău.

Għas-Summit attendew aktar minn erbgħin mexxej ta’ pajjiżi Ewropej u għal-laqgħa dwar l-enerġija u l-konnettività, li fiha pparteċipat Malta, kien hemm bosta mexxejja ta’ pajjiżi oħra li pparteċipaw, fosthom tal-Italja, l-Irlanda, Ċipru u l-Kummissjoni Ewropea. Il-Prim Ministru Malti sostna li bl-investiment f’aktar konnettività fil-qasam tal-enerġija nadifa, ir-reġjun tal-Mediterran ikompli jilħaq il-potenzjal fl-enerġija rinnovabbli u dan ikun ta’ benefiċċju għall-popli tal-Ewropa, inkluż dawk tal-pajjiżi fil-Mediterran.

“Ir-reġjun tal-Mediterran għandu l-opportunità li jkun ċentru ta’ enerġija nadifa u jixpruna l-impenn tal-Unjoni Ewropea favur is-sostenibbiltà,” irrimarka l-Prim Ministru mal-mexxejja Ewropej hu u jinnota dak maqbul f’Malta aktar kmieni x-xahar li għadda waqt laqgħa tal-Med 9 bejn il-Ministri tal-Enerġija tal-Istati Membri fil-Mediterran.

Fil-kuntest tal-insularità ta’ Malta, il-Prim Ministru Abela nnota kif l-industrija marittima hija waħda importanti mhux biss għal pajjiż bħal Malta iżda anki rrimarka li affarijiet li għaddiet minnhom id-dinja riċentement juru kemm din l-industrija tibqa’ kruċjali għat-trasport tal-merkanzija fost oħrajn. Il-Prim Ministru żied jisħaq li għandu jsir sforz qawwi biex negħlbu iżjed ostakli u burokraziji fil-portijiet biex nassiguraw li l-kontinent Ewropew jibqa’ jkollu industrija marittima b’saħħitha u effikaċi li ma tħallihx jiddependi fuq ħaddieħor. Dr Abela sostna li setturi bħal dak marittimu għandhom jibqgħu jikbru iżda wkoll iżidu fl-effiċjenza tagħhom billi jgħaddu mill-qalba l-ħadra.

Il-Prim Ministru Robert Abela sostna li l-interkonnettività teħtieġ impenn kollettiv mill-pajjiżi Ewropej fosthom b’finanzjament li mhux biss jista’ jsir mill-gvernijiet tal-pajjiżi rispettivi iżda anki minn istituzzjonijiet internazzjonali u anki bis-sehem tas-settur privat, li għandu jkun sieħeb strateġiku fi proġetti marbuta mal-enerġija rinnovabbli.

F’diskussjonijiet oħra li l-Prim Ministru Robert Abela kellu mal-mexxejja Ewropej fis-Summit, tkellem dwar l-immigrazzjoni u tenna l-pożizzjoni ta’ Malta favur sforz magħqud kontra t-traffikar uman. Innota kif it-traffikanti tal-bnedmin qed ikomplu jorganizzaw irwieħhom u jkunu ta’ sfida għall-awtoritajiet u għalhekk jeħtieġ impenn magħqud biex jiġu salvati persuni li jispiċċaw vittmi tat-traffikanti. Dr Abela nnota wkoll kif il-Laqgħa tal-Komunità Politika Ewropea qed tkompli ssaħħaħ id-djalogu u l-koperazzjoni bejn il-pajjiżi Ewropej, mhux biss bejn dawk l-istati membri sħaħ tal-Unjoni Ewropea.

PR230819

Il-Prim Ministru Robert Abela żar investiment ġdid ta’ kumpanija tal-kostruzzjoni internazzjonali li wettqet proġetti f’diversi kontinenti u li ilha topera f’pajjiżna għal dawn l-aħħar 20 sena. F’laqgħa mat-tmexxija u l-ħaddiema tal-kumpanija, fil-preżenza wkoll tal-Ambaxxatur tat-Turkija għal Malta, il-Prim Ministru nnota mill-ġdid kif Malta qed tibqa’ tattira investiment barrani b’saħħtu li jixhed il-fiduċja li teżisti f’pajjiżna. Dan fl-istess ħin li kumpaniji stabbiliti f’pajjiżna qed jibqgħu jsaħħu l-operat tagħhom.

Il-Prim Ministru kien infurmat ukoll dwar l-investiment li għamlet il-kumpanija f’makkinarju tal-kostruzzjoni sostenibbli u favur l-ambjent b’investiment li jiżboq l-€4 miljun. Innota kif dan it-tip ta’ investiment hu xhieda ta’ kif it-tranżizzjoni ambjentali tista’ ssir mingħajr ma jixxekkel l-investiment, hekk kif pajjiżna jibqa’ wieħed miftuħ għall-investiment u l-Gvern se jibqa’ jieħu d-deċiżjonijiet kollha biex jiffaċilita l-investiment.

Waqt laqgħa mat-tmexxija u l-ħaddiema, il-Prim Ministru Robert Abela nnota wkoll is-sehem tal-kumpanija fuq proġetti tal-Gvern li huma ta’ benefiċċju għall-poplu Malti u Għawdxi kollu.

It-tmexxija tal-kumpanija esprimiet il-fiduċja tagħha f’pajjiżna. “Aħna konna, għadna u se nibqgħu ninvestu fl-operat tagħna għaliex nemmnu fil-potenzjal ta’ dan il-pajjiż. Sodisfatti bil-mod kif kumpaniji Maltin u l-ħaddiema tagħhom jaħdmu magħna u nawgura li nibqgħu nesploraw orizzonti ġodda flimkien,” qalu Kurt Akin u James Fenech, li huma Diretturi tal-ESC.

Preżenti matul iż-żjara kien hemm il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Aaron Farrugia, il-Membru Parlamentari Cressida Galea u l-Ambaxxatur tat-Turkija għal Malta Erdeniz Sen.

PR230791

Il-Prim Ministru Robert Abela jindirizza konferenza tal-MCESD

Il-Prim Ministru Robert Abela indirizza konferenza tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (MCESD) li matulha ġie preżentat ir-Rapport Nazzjonali dwar il-Produttività tal-2022.

Fid-diskors tiegħu, li emfasizza l-viżjoni ekonomika tal-gvern, il-prim ministru spjega li l-ekonomija Maltija għaddejja minn tranżizzjoni importanti ħafna.

Il-prim ministru sostna li l-gvern mhux se jistrieħ fuq il-kisbiet, iżda se jkompli jaħdem fuq prinċipji mġedda, b’viżjoni ekonomika għaż-żmien li ġej li tinkludi t-tranżizzjoni lejn ekonomija bbażata fuq it-tagħrif, tranżizzjoni lejn ekonomija iktar ħadra u diversifikazzjoni ta’ dak li noffru bħala pajjiż biex inkunu aktar kompetittivi.

Dan hu meħtieġ wara li l-iżvilupp ekonomiku li esperjenza pajjiżna fl-aħħar deċenju kien wieħed li wassal lil Malta tilħaq livell ieħor kif jixhdu r-riżultati ekonomiċi, hekk kif illum pajjiżna għandu l-ogħla rata ta’ xogħol, l-inqas rata ta’ qgħad u l-iktar ekonomija li qed tikber fl-Ewropa.

F’dan l-isfond, Malta se tibqa’ tara tkabbir ekonomiku b’saħħtu, bil-gvern se jkompli jaħdem favur livell ta’ għajxien aħjar.

F’dan il-kuntest, il-prim ministru laqa’ x-xogħol li sar mill-imsieħba soċjali fuq dan ir-rapport li jitkellem dwar il-produttività ta’ pajjiżna. Hawnhekk, tenna l-importanza tad-djalogu soċjali biex il-pajjiż jimxi ‘l quddiem, u fakkar kif meta affaċjat bl-akbar sfidi, il-gvern dejjem sab fis-sħab soċjali fonti ta’ ideat ta’ kif nistgħu nimxu ‘l quddiem u li l-istrateġija u l-viżjoni ekonomika għandha tkun imfassla minn firxa wiesgħa ta’ nies li jirrappreżentaw l-interessi ta’ kulħadd.

Il-Prim Ministru Robert Abela rrefera għax-xokk tal-inflazzjoni li laqat lil diversi pajjiżi fl-aħħar xhur, u spjega li f’Malta, mingħajr it-tkabbir ekonomiku li ġie investit fin-nies, il-konsum privat kien jistaġna u mhux ikompli jiżdied. Iżda li madanakollu, xorta jeħtieġ tiġdid fit-tmexxija ekonomika u finanzjarja għaliex is-suċċess ekonomiku ta’ Malta huwa riżultat ta’ pajjiż li ma jiqafx jinbidel. Il-prim ministru sostna li l-bidla hi l-garanzija ta’ pajjiż li jibqa’ kompetittiv u jattira l-investiment.

Dwar it-tkabbir ekonomiku, il-prim ministru spjega li dan ġej mill-investiment, mit-titjib tal-ħiliet, mill-użu aħjar tar-riżorsi umani ta’ pajjiżna u minn żieda fil-produttività. Hawn il-prim ministru tkellem dwar il-kontribut tal-ħaddiema. “Nemmen illi l-ħaddiem huwa dak li jsaħħaħ id in-negozju f’dinja fejn il-kompetittività u l-produttività qed titqies fuq il-ħiliet tal-ħaddiema u mhux fuq kemm in-negozju se jiffranka fuq il-pagi,” qal il-prim ministru.

Dwar il-qalba diġitali u ambjentali, il-prim ministru spjega dak li qed jippjana l-gvern u kif iċ-ċokon ta’ pajjiżna għandu jservi ta’ opportunità biex ċerti bidliet isiru b’iktar ħeffa u effiċjenza.

Fid-diskors tiegħu, il-Prim Ministru Abela spjega li s-sena li għaddiet Malta rat investiment ta’ €3.7 biljun, għaxar snin qabel dan kien anqas min-nofs. L-istess fejn jidħlu gradwati jaħdmu fl-ekonomija tagħna, illum għandna 94,000, aktar mid-doppju ta’ għaxar snin ilu.

Il-Prim Ministru Robert Abela kkonkluda li dawn il-kisbiet huma biss il-bidu tat-triq u li biex immorru għal-livell li jmiss, il-bidla u l-innovazzjoni jridu jiġu fiċ-ċentru tal-ħajja ta’ kuljum. Irridu nżidu l-produttività, insaħħu l-ekonomija imma fuq kollox nagħtu ħajja aħjar lill-familji u nipproteġu lill-ħaddiem b’kundizzjonijiet u b’pagi aħjar.​

PR230782

F’laqgħa ma’ membri tal-eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ (KNŻ), il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li jħares ‘il quddiem biex ikompli jiżdied l-attiviżmu taż-żgħażagħ fil-politika biex inġibu aktar bidliet f’pajjiżna. Fil-laqgħa fil-Berġa ta’ Kastilja, il-Prim Ministru nnota kif iż-żgħażagħ mhux biss huma katalisti għall-bidla iżda bil-vuċi tagħhom jistgħu jisfidaw l-istatus quo, jinfluwenzaw bl-ideat tagħhom, u flimkien inkomplu nimbuttaw riformi li jagħmlu differenza tanġibbli f’ħajjet in-nies.

Il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li l-Gvern jemmen li ż-żgħażagħ għandhom jibqgħu jkunu fil-qalba tad-deċiżjonijiet. Dan saħqu f’kuntest tat-twaqqif tal-Youth Advisory Forum (YAF) imħabbar f’laqgħa ta’ Kabinett maż-żgħażagħ u li għada se jkunu qed jagħlqu l-applikazzjonijiet għal dawk bejn is-16 u l-35 sena li jixtiequ jkunu parti mill-YAF. Dr Abela rrimarka li dan il-forum se jitlob impenn u se jkun strument importanti ta’ konsultazzjoni maż-żgħażagħ fuq temi nazzjonali.

Min-naħa tagħha, il-President tal-KNŻ Mariah Zammit laqgħet it-twaqqif tal-YAF u l-fatt li l-KNŻ se jkollu rappreżentant fost id-disa’ membri tal-forum u anki se jkun parti mill-bord tal-għażla biex tmien żgħażagħ oħra jservu għal terminu ta’ 18-il xahar fil-YAF. Qalet li l-YAF se jkun opportunità tajba biex bħala Kunsill iwassal l-opinjonijiet taż-żgħażagħ fuq bosta suġġetti. Sostniet li dan se jsir ukoll fil-Parlament Nazzjonali taż-Żgħażagħ. Zammit spjegat ukoll kif il-KNŻ jirrappreżenta firxa wiesgħa ta’ żgħażagħ, mhux biss studenti iżda anki ħaddiema. Laqgħet ukoll il-ħtieġa li l-attiviżmu taż-żgħażagħ ikompli jissaħħaħ, u ppreżentat lill-Prim Ministru l-pjan ta’ ħidma tal-KNŻ għat-tnax-il xahar li ġejjin.

Preżenti għal-laqgħa kien hemm ukoll il-Ministru Clifton Grima, is-Segretarji Parlamentari Andy Ellul, Keith Azzopardi Tanti u Rebecca Buttigieg, id-Deputat tal-Gvern Naomi Cachia u l-Kap tas-Segretarjat tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru Glenn Micallef.​

PR230774

“Il-bidliet li qed inkomplu nġibu f’pajjiżna rridu nagħmluhom ukoll biex nibqgħu ngħollu l-livell tal-prodott turistiku.” Dan kien il-messaġġ ewlieni li għadda l-Prim Ministru Robert Abela meta żar investiment ta’ €25 miljun f’lukanda ġdida f’San Ġiljan. Fil-fatt saħaq li rridu nibqgħu nħarsu lejn tkabbir li jkun sostenibbli b’viżjoni ċara għas-settur turistiku biex ikunu attirati lejn Malta turisti ta’ kwalità f’ambjent isbaħ u nadif f’pajjiżna.

Fiż-żjara fil-lukanda AC Hotel by Marriott, li bdiet tilqa’ l-ewwel turisti, il-Prim Ministru Robert Abela tenna li l-Gvern se jibqa’ jagħti l-appoġġ li jġib ċertezza u stabbiltà anki fost dawk li qed jinvestu f’pajjiżna. Dan anki permezz tal-għajnuna kbira li qed tingħata fuq l-enerġija. Huwa faħħar dan l-aħħar investiment fis-settur tal-ospitalità u rrimarka kif issa pajjiżna qed iħares lejn riżultati fit-turiżmu li jlaħħqu dawk ta’ qabel il-pandemija. Dan qalu f’kuntest li statistika uffiċjali wriet li l-ewwel kwart ta’ din is-sena kien l-aqwa wieħed fl-istorja għas-settur turistiku f’Malta. Il-Prim Ministru Robert Abela spjega kif il-ħidma li tindirizza l-isfida tal-istaġjonalità fit-turiżmu trid tkompli u tibqa’ tissaħħaħ biex l-andament pożittiv tat-turiżmu jibqa’ jinħass f’oqsma oħra f’Malta.

Fil-lukanda ta’ 106 kmamar u b’faċilitajiet mill-aqwa, fosthom pixxina fuq ġewwa u fuq barra, il-Prim Ministru, akkumpanjat minn martu Dr Lydia Abela, faħħar ir-reżiljenza u r-rieda qawwija tal-investituri u nnota l-fiduċja li qed ikomplu juru f’pajjiżna. Qal li ma nistgħux nieqfu hawn u huwa għalhekk li l-Gvern se jibqa’ jinċentiva l-investiment anki fit-turiżmu. Hawn innota r-reviżjoni ‘l fuq li għamlet il-Kummissjoni Ewropea riċentament għat-tkabbir ekonomiku ta’ Malta u rrimarka kif l-istess istituzzjoni Ewropea saħqet li Malta għandha u se jibqa’ jkollha l-inqas rata ta’ qgħad.

Albert Galea, il-Kap Eżekuttiv tal-Grupp Baystreet, il-Grupp li jmexxi wkoll din il-lukanda, faħħar ħidmet il-ħaddiema li ħadmu fuq dan l-investiment tal-lukanda. Qal li huwa kburi bil-fatt li l-linja tal-lukandi msemmija, imferxa f’madwar 31 pajjiż, għandha preżenza wkoll f’Malta. Preżenti wkoll kien hemm il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo.​