Author: Developer

PR220807

Fix-xatt tal-Gżira l-Prim Ministru Robert Abela żar investiment lokali ta’ €8 miljun f’lido ġdid.

AquaLuna Lido huwa proġett konġunt bejn tliet negozji li jmexxu lukandi fuq ix-xatt tal-Gżira u ta’ Tas-Sliema; ST Hotels li tifforma parti minn Stivala Group of Companies, The Waterfront Hotel Ltd li tifforma parti minn Mizzi Organisation, u The Neu Collective.

B’aktar minn elf metru kwadru ta’ pixxina b’ristorant, żewġ ristoranti separati, spazju għal-logħob għat-tfal u spazju ieħor għall-opri tal-arti fil-beraħ, ħafna mix-xogħlijiet fuq il-proġett AquaLuna saru waqt il-pandemija.

AquaLuna Lido serva biex jagħmel mix-xatt tal-Gżira destinazzjoni Mediterranja ta’ kwalità bil-kumplimenti kollha tal-klima Maltija, il-kċina Mediterranja u l-veduta spettakolari tal-Belt u tal-Port ta’ Marsamxett.

L-investiment tal-azzjonisti ra li żamm u tejjeb l-ispazji pubbliċi.

F’indirizz li għamel hekk kif żar dan l-investiment, il-Prim Ministru Robert Abela fisser dan il-proġett bħala turija ta’ fiduċja mis-settur privat biex ikompli jitjieb il-prodott turistiku ta’ pajjiżna.

Filwaqt li rrefera għal ċifri inkoraġġanti għas-settur turistiku li mistenni jkollu sajf bieżel, il-Prim Ministru saħaq li rridu naħdmu iżjed biex ma nilħqux biss il-livell fil-qasam turistiku ta’ qabel il-pandemija iżda niksbu iżjed.

“F’dan is-settur irridu negħlbu l-isfida tal-istaġjonalità billi ngħinu lill-operaturi turistiċi jkollhom riżultati tajbin is-sena kollha”, saħaq il-Prim Ministru, li afferma mill-ġdid l-appoġġ tal-gvern lin-negozji, bħalma ġara waqt il-pandemija.

F’isem it-tliet investituri tkellmet Maria Micallef, li spjegat li l-investiment ta’ AquaLuna Lido huwa sinjifikanti għax l-investituri nedew proġett ambizzjuż ta’ reklamazzjoni tal-art li serva biex kabbar l-infrastruttura turistika fil-Gżira.

Qalet li dan il-ftuħ juri fuq kollox li l-industrija turistika Maltija kienet reżiljenti fi żmien ta’ sfida tal-pandemija u ħadet l-okkażjoni biex tirriġenera lilha nnifisha għal dan iż-żmien fejn is-swieq turistiċi qegħdin idawru r-rota mill-ġdid.

Irrimarkat ukoll għall-għajnuna li l-industrija turistika gawdiet mingħand il-gvern waqt pandemija bħall-Wage Supplement, tax credits u diferiment fil-ħlas tat-taxxa.

PR220818

Insellmilkom.

Illum kellna konferma oħra tal-impenn ta’ din l-amministrazzjoni li tkompli timmodernizza lil dan il-pajjiż, mhux l-anqas fil-qasam tal-governanza tajba kif ukoll fil-ħidma tal-istituzzjonijiet.

Konferma oħra ta’ gvern riformista, impenjat li jwettaq dak li jwiegħed.

Sodisfatt, li kif tħabbar uffiċjalment ftit tal-ħin ilu mill-President tal-FATF Dr Marcus Pleyer, fil-plenarja li nżammet din il-ġimgħa ġie deċiż li Malta għandha titneħħa minn fuq il-greylist.

Id-deċiżjoni tal-FATF tgħid li pajjiżna wettaq il-pjan ta’ azzjoni li kien maqbul f’Ġunju tal-2021, u dan ġie implimentat fi tnax-il xahar biss. Din hija l-ikbar xhieda ta’ kif ir-riformi f’dan is-settur kienu diġà bdew, u sar hekk għaliex tassew nemmnu fihom. Dan il-proċess kien sfida li llum irnexxielna ndawruha fi prova oħra ta’ kemm pajjiżna huwa ġuriżdizzjoni serja. Infurmat illi waqt il-proċess tal-plenarja li nżamm din il-ġimgħa, il-każ ta’ Malta kien deskritt bħala ‘a success story’.

Is-sena li għaddiet il-FATF kienet identifikat żewġ areas prinċipali għal dan il-pjan ta’ azzjoni. Wieħed minnhom kien marbut mal-mod kif nikkontrollaw u nikkumbattu l-evażjoni tat-taxxa u s-settur l-ieħor kien il-ħtieġa ta’ aktar trasparenza b’rabta ma’ entitajiet legali u tagħrif dwar il-beneficial owners ta’ kumpaniji.

Dakinhar, sena ilu, għidt li konna impenjati b’serjetà li nwettqu dawn ir-riformi u li iktar minn hekk konna deħlin f’perjodu li ried juri li r-riformi li għamilna minn Jannar tal-2020 ’il quddiem kienu effettivi, iżda kienu wkoll sostenibbli. Fuq kollox, dawn ir-riformi wasslu għal bidla kulturali ta’ pajjiż li kien determinat li jilħaq standards ġodda.

Hemm min qal li ma missna qatt kellna rapport negattiv tal-Moneyval u s-sussegwenti tqegħid ta’ pajjiżna ġewwa l-greylist. Jien wieħed minn dawk illi nemmen hekk ukoll.

Kien għalhekk li meta ngħatajt il-fiduċja bħala Prim Ministru ta’ dan il-pajjiż, f’Jannar tal-2020, u sibt rapporti sussegwenti tal-Moneyval li kienu negattivi, hemmhekk tajt direzzjoni ċara li dawn ir-rapporti kellhom ikunu indirizzati. Ċertament li tajt direzzjoni differenti minn dik li jien mgħarraf li kienet tingħata, saħansitra sa minn qabel l-2013, illi dawn ir-rapporti kienu jinxteħtu fuq l-ixkaffa għaliex it-theddida li nispiċċaw fil-greylist kienet waħda li ma timmaterjalizza qatt. Jien qatt m’emmint hekk.

Għalhekk għamilna dawn ir-riformi, mhux għax qalilna xi ħadd hekk minn barra, imma għaliex konna konvinti mill-ħtieġa tagħhom, anka bħala stat membru tal-Unjoni Ewropea. Konna konvinti wkoll mill-ħtieġa ta’ dawn ir-riformi għaliex nafu x’pajjiż irridu nħallu lil uliedna. X’legat irridu nħallu lil uliedna. Fil-fatt, dawn ir-rakkomandazzjonijiet kienu mhux biss indirizzati imma kienu indirizzati fi żmien rekord.

B’hekk, il-proċess li għaddejna mal-FATF kien l-aħħar parti ta’ dan il-proċess li llum jagħtina konferma ta’ kemm għandna ġuriżdizzjoni serja. Ġuriżdizzjoni b’saħħitha li mhux biss wettqet ir-riformi, iżda li se tibqa’ tkun attraenti għall-investituri kollha.

Bħala Prim Ministru wegħedt li rrid nara lil pajjiżna jikber u jwettaq ir-riformi. Fl-aħħar 30 xahar implimentajna bidliet bla preċedent li se nkomplu nibnu fuqhom. Se nkomplu r-riformi b’mod sostenibbli.

Għamilna u se nibqgħu nagħmlu sforzi sinjifikanti sabiex indaħħlu kultura ta’ impenn u aktar għarfien, sabiex niġġieldu, b’mod partikolari, kontra l-kriminalità ta’ ċertu portata, kontra l-kriminalità organizzata, u se nkunu qed nibqgħu naċċennaw ukoll fuq dawk il-forom ta’ kriminalità li l-aktar jikkonċernaw lill-FATF kif ukoll lil Moneyval, jiġifieri l-kwistjoni tal-ħasil ta’ flus u tal-finanzjament għat-terroriżmu.

Filwaqt li tajna direzzjoni politika ċara, l-bidliet li saru fl-aħħar snin ma kinux ikunu possibbli mingħajr il-ħidma dedikata ta’ ħafna istituzzjonijiet ġewwa pajjiżna.

Ħa nibda b’ringrazzjamenti hawnhekk. Lill-FIAU, immexxija mis-Sur Kenneth Farrugia, lill-Korp tal-Pulizija, immexxi mill-Kummissarju Angelo Gafa bl-assistenza tad-Deputat Kummissarju Alexandra Mamo, lill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali mmexxi minn Dr Victoria Buttigieg, lill-Malta Business Registry, fuq quddiemnett il-Kap Eżekuttiv Gerladine Spiteri Lucas, lill-Uffiċċju tal-Kummissarju tat-Taxxi Interni, llum immexxi mis-Sur Joe Caruana, kif ukoll lill-MGA, immexxija minn Karl Brincat. Naturalment meta qed nirringrazzja lill-Kapijiet ta’ dawn l-Entitajiet, qiegħed nirringrazzja wkoll lit-teams kollha tagħhom, li ħadmu bla waqfien biex seta’ kellna r-riżultat illi ġie mħabbar illum.

Ħa nkun ċar ħafna fuq dan il-punt. Għandi fiduċja sħiħa fihom u sens ta’ rikonoxximent lejn il-ħafna ħidma li huma wettqu.

Din kienet ħidma konġunta bejn l-awtoritajiet rispettivi, fejn kull waħda minnhom implimentat il-pjani komprensivi tagħha u għamlu ċert li jkun hemm approċċ li kien wieħed koerenti, koordinat u effettiv matul il-proċess kollu.

Dan kien kruċjali ferm għalina sabiex naslu għall-għanijiet tagħna u min-naħa tagħna għamilna wkoll l-mira lilna nfusna illi naslu għal dawk l-għanijiet li kienu maqbula fil-pjan ta’ azzjoni, fl-iqsar żmien possibbli.

Komplejna ninvestu fl-awtoritajiet tagħna għaliex emminna fihom u afdajniehom u se nkomplu nafdawhom sabiex ikomplu fil-ħidma importanti li qed iwettqu.

Is-serħan il-moħħ tiegħi u l-fiduċja f’dawn l-awtoritajiet jiġu mill-mod kif narahom jaħdmu, ħafna drabi fis-skiet. Dan is-sens ta’ fiduċja fihom jiġi ukoll minn dak li nisma’ dwarhom anke f’laqgħat li jkolli ma’ msieħba internazzjonali, li ma kienux f’okkażjoni waħda jew tnejn illi faħħruhom pubblikament, anke tal-mod preparat illi jindirizzaw is-suġġetti li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tagħhom. Ir-riżultat tal-lum huwa konferma oħra tal-ħila, l-integrità, kif ukoll is-serjetà tagħhom.

Nixtieq nirringrazzja minn hawnhekk ukoll lill-Kumitat ta’ Kordinament Nazzjonali biex jiġi Miġġieled Il-Ħasil ta’ Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu fi ħdan il-Ministeru għall-Finanzi. Kumitat li bit-tmexxija tas-Sur Alfred Camilleri kkordina b’suċċess dan l-isforz nazzjonali.

Ħajr ukoll lill-Kap tas-Segretarjat fl-Uffiċċju tiegħi Glenn Micallef, għall-mod abbli u metikoluż ħafna kif segwa u kkordina dan il-proċess mid-diversi aspetti tiegħu, kif ukoll lit-tim legali tal-OPM għall-assistenza tagħhom, partikolarment fl-aspett li kien jikkonċerna l-abbozzar tad-diversi liġijiet illi riedu jsiru biex nindirizzaw il-pjan ta’ azzjoni.

Kien proċess fejn matulu żammejna djalogu kontinwu ma’ pajjiżi oħra. Illum, wara li għaddejnieh, aħna mhux biss impenjati li nkomplu bil-ħidma tagħna f’dawn l-oqsma, iżda nistgħu naqsmu ukoll l-għarfien tekniku illi ksibna mal-counterparts barranin. Xi ħaġa li anke esprimew l-esperti internazzjonali li tkellimna magħhom tul dan il-proċess.

Fuq kollox, nemmen li r-riżultat tal-lum huwa xhieda oħra ta’ meta naħdmu bħala tim Malta – nistgħu niksbu riżultati li huma importanti anke fil-fora internazzjonali.

U hawn l-ispirtu ta’ tim Malta, jiġifieri spirtu ta’ tim kumpatt, magħqud, ħaddimnih bis-saħħa.

Kien għalhekk li tul il-proċess żammejna diskussjonijiet regolari ma’ rappreżentanti mill-industriji. Fosthom rappreżentanti mis-settur tal-gaming, tas-servizzi finanzjarji, l-professjoni notarili, mill-Malta Bankers’ Association, l-Institute of Financial Services Practitioners, il-Malta Institute of Taxation u l-Malta Institute of Accountants. Il-Kamra tal-Kummerċ u msieħba soċjali oħra fl-MCESD kienu ukoll infurmati jew involuti b’dak li konna qed naħdmu fuqu, u sibna koperazzjoni u kordinazzjoni sħiħa min-naħa tagħhom.

Dan kollu għamilnieh f’mument fejn pajjiżna kien qed jiffaċċja pandemija u eventwalment bdiet il-Gwerra bejn l-Ukrajna u r-Russja, u ċertament li dan ma kienx sfond faċli illi wieħed jaħdem fih.

Iżda bqajna għaddejjin bil-bidliet. Filwaqt li kkonċentrajna sew fuq il-bidliet fil-qasam tal-governanza tajba u l-bidliet li kien jirrikjedi r-rapport Moneyval, kif ukoll il-bidliet li kien jirrikjedi l-action plan, fl-istess waqt ma naqqasniex l-enfasi tal-ħidma fuq setturi li huma importanti ħafna għall-pajjiż. Insemmi hawnhekk ir-riformi li għamilna fil-qasam soċjali, il-ħolqien tax-xogħol, kif ukoll il-miżuri illi tajna u ser nibqgħu nagħtu biex nilqgħu għall-fenominu tal-inflazzjoni fil-kuntest tal-gwerra bejn l-Ukrajna u r-Russja.

Fl-istess ħin, komplejna niksbu iktar riżultati. Riżultati li ksibniehom għaliex fl-ebda ħin qatt ma qtajna l-fiduċja f’pajjiżna. Dan pajjiż illi konvint li għandu futur sabiħ, illum aktar minn qatt qabel. Dan pajjiż fejn tista’ taħdem, fejn tista’ tinvesti u fejn se tibqa’ ssib ħafna appoġġ sabiex tkun tista’ taħdem u tinvesti. Kif dejjem għidt, l-emfasi kienet fuq sistemi robusti li jirressistu u jiġġieldu l-kriminalità. Ebda witch hunt fuq negozji leġittimi, kif kien hawn min prova jagħti x’jifhem.

Għax żammejna l-fiduċja bqajna nikbru u qed nirkupraw b’saħħa mill-effetti tal-pandemija. Aġenziji tal-Kreditu, waħda wara l-oħra, komplew ipoġġu lill-pajjiżna b’rating A. It-tbassir ekonomiku għal li ġej baqa’ wieħed b’saħħtu u rajna kif is-sena li għaddiet it-tkabbir ekonomiku ta’ pajjiżna laħaq l-għaxra fil-mija, filwaqt fl-ewwel kwart ta’ din is-sena kważi tmienja fil-mija.

Mhux talli t-tkabbir ekonomiku baqa’ jissaħħaħ, iżda rnexxielna nilħqu livelli bla preċedent ta’ impjiegi inklużi fis-servizzi finanzjarji u s-setturi tal-gaming. Preżentament, in-numru ta’ impjegati fis-settur finanzjarju huwa ta’ 5% aktar minn meta ġie maqbul il-pjan ta’ azzjoni. Fl-industrija tal-gaming in-numru ta’ impjegati huwa 4% aktar min-numru ta’ impjegati f’Ġunju tal-2021.

Barra minn hekk, il-valur miżjud fis-qasam tas-servizzi finanzjarji fl-ewwel kwart ta’ din is-sena kien l-ogħla wieħed li qatt ġie rreġistrat – 4% aktar milli kien is-sena li għaddiet. Is-settur tal-gaming ukoll jinsab fl-ogħla livell – dak ta’ 9% aktar mis-sena li għaddiet.

Imma issa rridu nħarsu ’l quddiem.

L-għan tagħna huwa li nassiguraw s-sostenibbiltà tal-miżuri illi implimentajna. Qatt iktar pajjiżna m’għandu jerġa jispiċċa f’lista bħal din.

Fuq kollox se naraw li fiż-żmien li ġej noħolqu aktar opportunitajiet biex il-privat jinvesti, anke b’sinerġiji mal-gvern, u jinvesti flusu ħalli joħloq investiment u xogħol ta’ kwalità.

Il-mandat ġdid u b’saħħtu li ngħatajna mill-elettorat f’Marzu li għadda, imliena b’aktar ħeġġa u b’iktar determinazzjoni biex inkomplu mmexxu `l quddiem lil dan il-pajjiż.

Hemm fejn bdejna naslu u allura rridu nsostnu dak li ksibna.

Iżda hemm oqsma fejn irridu naħdmu iżjed biex naslu u se nkunu qed naħdmu iżjed sabiex naslu f’dawn l-oqsma.

Sabiex fl-aħħar mill-aħħar ikollna pajjiż aħjar. Dak il-pajjiż li verament jixraq lil uliedna u lilna.

Message in English

The good news of today confirms that Malta is a serious and reputable jurisdiction.

We worked indeed hard and tirelessly to address the recommended actions indicated to us by FATF, which had also been agreed upon on a political level in June 2021, and I am pleased that we succeeded in doing so in such a brief span of time.

Reforms to strengthen the effectiveness of our anti-money laundering and counter-terrorism financing framework were implemented in a brief time… whilst deficiencies related to Ultimate Beneficial Ownership and tax related shortcomings were also addressed.

And for this, I have to thank all the relevant local institutions and all the relevant stakeholders involved in this process for their sheer determination, dedication and continued support.

I would also like to thank our international partners for sharing their best practice with us.

As a result, today, Malta stands as an example to other jurisdictions.

We successfully implemented the agreed upon action plan, whilst maintaining strong economic growth and achieving unprecedented levels of employment, also in the gaming and financial services sectors.

But our effort will not stop here.

We will continue to nurture this culture change, deliver on our commitments and sustaining our momentum.

We remain open to engage as necessary, should any issues arise.

And as Prime Minister, I can give my assurance that we will remain fully committed to prevent money laundering, the financing of terrorism and particularly to combat other forms of serious and organised crime.

The announcement of today by the FATF is indeed a testament to our political will, resolve and strong commitment.

PR220926

Il-Prim Ministru Robert Abela żar il-boutique hotel Palazzo Ignazio fi Triq San Pawl il-Belt Valletta, li ġiet inawgurata wara investiment ta’ €3 miljun.

Il-ħsieb wara Palazzo Ignazio kien li toffri ospitalità differenti bil-għan li t-turisti li jagħżlu din l-akkomodazzjoni jesperjenzaw id-dinja kulinarja u kulturali li toffri gżiritna.

Fl-indirizz tiegħu, il-Prim Ministu Robert Abela qal li l-Gvern qiegħed hawn biex joħloq l-ambjent li jiffaċilita r-rieda tal-investituri li joħolqu iktar impjiegi u jinvestu f’pajjiżna, f’dan il-każ fil-belt kapitali tagħna.

Fisser dan l-investiment bħala mhux biss turija tal-fiduċja li l-investituri għandhom f’pajjiżna imma turija ta’ kemm il-Belt Valletta hija destinazzjoni ta’ kwalità, li toffri esperjenza unika lil kull min iżurha.

Dr Abela wera l-apprezzament tiegħu għat-tmexxija tal-Grupp Bajada li qed ikompli jimraħ f’setturi differenti li lkoll jassiguraw titjib fil-kwalità tal-esperjenza tal-konsumatur. “Kulma jmur is-settur tal-ospitalità qiegħed dejjem jesplora modi kreattivi u innovattivi biex jattira iżjed turisti lejn pajjiżna. Bħal din il-boutique hotel, li qed toffri esperjenza kulinarja u kulturali differenti”, sostna l-Prim Ministru.

Min-naħa tiegħu, id-Direttur Maniġerjali tal-Grupp Mark Bajada qal li l-kompetizzjoni fil-qasam turistiku qiegħda dejjem tikber u għalhekk teħtieġ diversifikazzjoni ikbar fis-settur tal-ospitalità f’pajjiżna. Saħaq li din il-boutique hotel qed toffri turiżmu b’differenza.

PR220719

Il-Prim Ministru Robert Abela pparteċipa f’laqgħa speċjali tal-Kunsill Ewropew fi Brussell matul il-jiem tat-Tnejn u t-Tlieta. Il-mexxejja Ewropej iltaqgħu għal diskussjonijiet dwar is-sitwazzjoni fl-Ukrajna u s-sanzjonijiet fuq ir-Russja, l-enerġija, is-sigurtà tal-ikel u d-difiża, fost oħrajn.

Id-diskussjoni dwar l-Ukrajna bdiet b’intervent mill-President Ukren Volodymyr Zelenskyy, li ffoka fuq is-sitwazzjoni umanitarja fl-Ukrajna u l-għajnuna meħtieġa għar-rikostruzzjoni tal-infrastruttura tal-pajjiż. L-UE għamlet impenn ċar f’dan ir-rigward, u l-mexxejja tennew l-appell tagħhom għall-waqfien mill-ġlied u l-paċi. Il-Prim Ministru Robert Abela sostna li rridu nibqgħu nibagħtu sinjal ċar ta’ appoġġ lill-poplu Ukren f’dan iż-żmien diffiċli u qal li l-Gvern Malti jappoġġja l-idea ta’ aktar diskussjonijiet dwar ir-rikostruzzjoni tal-Ukrajna flimkien ma’ msieħba internazzjonali.

Il-mexxejja ddiskutew ukoll is-sitt pakkett ta’ sanzjonijiet u qablu li sal-aħħar tal-2022 l-Unjoni Ewropea tkun waqqfet l-importazzjoni ta’ 90% taż-żejt Russu. Il-qbil jinkludi wkoll xi eżenzjonijiet temporanji għal xi pajjiżi, bħall-Bulgarija, il-Ġermanja, l-Ungerija, il-Polonja u r-Repubblika Ċeka, li huma dipendenti fuq żejt Russu importat minn pipeline.

Il-Prim Ministru Robert Abela tenna li, “Id-diskussjoni dwar is-sitt pakkett ta’ sanzjonijiet kienet waħda twila. Bħala pajjiż, qatt ma kellna oġġezzjoni fuq l-embargo ta’ żejt Russu. L-appell tagħna bħala pajjiż jibqa’ li nassiguraw sostenibbiltà għal dak li nagħmlu billi bħala Unjoni nimplimentaw dawn il-pakketti ta’ sanzjonijiet fit-totalità tagħhom. Malta se tibqa’ tiffoka fuq il-konettività tal-Gżejjer Maltin b’mod aktar sħiħ mal-infrastruttura tal-enerġija Ewropea, biex inkunu nistgħu nibbenefikaw mill-potenzjal sħiħ tas-suq Ewropew.”

Il-Kunsill Ewropew iddiskuta wkoll l-enerġija, il-prezzijiet tagħha, u l-proposta għal pjan fit-tul għas-settur preżentata mill-Kummissjoni Ewropea, imsejjaħ REPowerEU. L-għan ta’ dan il-pjan hu li jinċentiva u jgħin membri stati jiddiversifikaw il-provvista tal-enerġija tagħhom. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-Gvern Malti jikkunsidra dan il-pjan bħala wieħed interessanti għaliex jinkludi fost oħrajn proposti ġodda dwar kif jiġi sfruttat il-potenzjal ta’ enerġija ġejja mix-xemx. Spjega li l-għan tal-Gvern Malti jibqa’ li l-prezzijiet tal-enerġija jibqgħu stabbli. Qal li dan hu dak li għamel il-Gvern matul il-pandemija, meta eskalat it-tensjoni fil-fruntiera tal-Ukrajna, u dak li għandu l-intenzjoni li jibqa’ jagħmel.

Barra minn hekk, il-Prim Ministru Abela spjega kif dan il-pjan qed jinkludi wkoll il-possibbiltà ta’ fondi addizzjonali Ewropej. Huwa qal li, “Id-diskussjoni importanti dwar dan il-pjan hija wkoll dik dwar il-possibbiltà ta’ fondi Ewropej addizzjonali biex jgħinuna nagħmlu t-tranżizzjonijiet neċessarji. Bħalma għamilna fil-passat, se nkunu qed ninsistu għas-sehem ġust ta’ Malta.”

Diskussjoni oħra fuq l-aġenda kienet dwar is-sigurtà tal-ikel, anka fid-dawl ta’ żieda ta’ pressjonijiet fuq il-prezzijiet tal-prodotti l-aktar bażiċi. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li Malta, kif diġà għamlet bl-introduzzjoni ta’ skemi ta’ għajnuniet, se tkun qed tagħti aktar għajnuna diretta lill-bdiewa bis-saħħa tal-Politika Komuni Agrikola (CAP).

“Il-Gvern bħalissa għaddej f’diskussjonijiet fil-livell tekniku dwar il-CAP. Pjan li ġie sottomess wara konsultazzjoni pubblika. L-intenzjoni tagħna hi li nibqgħu nsostnu l-bdiewa tagħna kif għamilna bl-għajnuniet fuq qamħ u importazzjoni ta’ materja prima. Il-messaġġ tiegħi waqt il-laqgħa tal-Kunsill Ewropew kien dwar il-ħtieġa li dwar is-suġġett ninvestu, ngħinu u nikkoordinaw ma’ msieħba lil hinn mill-fruntieri tal-UE għaliex din mhijiex biss kwistjoni ta’ Unjoni jew ta’ Malta biss.”

Dr Abela tenna l-impenn tal-Gvern, ta’ aktar investiment fis-settur tal-ikel b’miżuri li jipproteġu aktar is-settur u joffru aktar taħriġ biex il-pajjiż ikollu nies b’aktar ħiliet f’dan il-qasam.

PR220697

Il-Prim Ministru Robert Abela żar il-fabbrika l-ġdida ta’ Classic Design Woodworks, fiż-żona industrijali ta’ Bulebel, li saret b’investiment ta’ €1.2 miljun.

L-investiment jikkonsisti f’faċilità mgħammra bl-aħħar makkinarju u teknoloġija.

Classic Design Woodworks hija kumpanija li timmanifattura għamara ta’ kull daqs u ilha stabbilita fl-industrija lokali mill-familja Ellul għal dawn l-aħħar 20 sena.

Fil-preżenza tad-Direttur ta’ Classic Design Woodworks Sammy Ellul, il-Prim Ministru Robert Abela nnota r-reżiljenza u r-rieda tal-imprenditur Malti li minn ħaddiem self-employed witta t-triq biex illum stabbilixxa kumpanija li tħaddem 14-il persuna. Matul l-aħħar snin il-kumpanija kabbret il-produzzjoni tagħha b’mod sostanzjali u sussegwentement kellha tħalli l-operat tagħha fil-Marsa u tirriloka f’Bulebel.

Il-fabbrika l-ġdida toffri makkinarju tal-ogħla livell, l-aħjar teknoloġija, ambjent isbaħ għall-ħaddiema u post iżjed sigur.

Is-Sur Ellul qal li matul dawn l-aħħar sitt snin beda jara x-xogħol jiżdied b’ritmu qawwi u għalhekk għażel li jkabbar l-operat tiegħu; kemm mill-aspett infrastrutturali, kif ukoll mill-aspett uman.

Fil-fabbrika l-ġdida kien spjegat lill-Prim Ministru kemm il-Wage Supplement u l-inizjattivi biex jinżammu stabbli l-prezzijiet tal-enerġija kienu deċiżjonijiet kruċjali biex negozji bħal dawk fil-manifattura jibqgħu jinvestu.

“Matul il-perjodu tal-pandemija konna determinati li nibqgħu għaddejjin bix-xogħol u dan grazzi għall-appoġġ li ngħatajna mill-gvern, inkluż il-Wage Supplement, li għen lil Classic Design Woodworks ittaffi l-impatt li kellha fuq l-operat tagħha”, temm jgħid is-Sur Ellul.