Author: Developer

PR221357

F’laqgħa ta’ qabel il-Budget mal-Kamra tal-Kummerċ fil-Berġa ta’ Kastilja, il-Prim Ministru Robert Abela saħaq fuq il-ħtieġa li jibqa’ jiġi ffaċilitat in-negozju.

Dr Abela kien qed jitkellem f’kuntest li pajjiżna għadda mill-proċess tal-MoneyVal u tal-FATF b’suċċess frott ħidma kollettiva.

Il-Prim Ministru saħaq li pajjiżna llum għandu ċertifikati ta’ ġurisdizzjoni serja u b’saħħitha u huwa importanti li nisfruttaw dawn il-fatti.

Hawn saħaq li dawn il-kisbiet iridu jkunu l-bażi biex f’pajjiżna nkomplu noħolqu ambjent fejn wieħed jinvesti u jkabbar in-negozju tiegħu.

Il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-aspett ta’ governanza li ħloqna irid iservi biex ma nibżgħux nieħdu d-deċiżjonijiet biex pajjiżna jkompli jikber u jesperjenza tkabbir ekonomiku bi prijoritajiet ġodda, fosthom il-qalba diġitali u l-ambjent.

Dr Abela għamel referenza għal miżura mill-manifest elettorali li l-poplu ta mandat ċar fuqu, dik tad-dritt għal kont tal-bank bażiku li jrid jiġi estiż anki għal dawk li jaħdmu għal rashom u n-negozji.

Fil-laqgħa l-Prim Ministru Robert Abela bagħat messaġġ ċar fuq sistema ta’ due diligence ċentralizzata li ma tibgħatx lin-negozju minn post għall-ieħor iżda li tkun sistema retta u li taqta’ l-burokrazija.

Min-naħa tagħha, il-Kamra tal-Kummerċ permezz tal-President Marisa Xuereb tat preżentazzjoni tal-proposti tagħha għall-Budget 2023.

Marisa Xuereb spjegat kif id-dokument li qed tippreżenta l-Kamra tal-Kummerċ iħares fit-tul u sar wara konsultazzjoni wiesgħa fi gruppi ekonomiċi fi ħdan l-istess Kamra.

Xuereb spjegat li laqgħat bħal dawn jipprovdu opportunità biex niddiskutu l-isfidi li qed naffaċċjaw u kif nistgħu nimmitigawhom permezz ta’ politika li tippromwovi l-investiment fl-infrastruttura, l-innovazzjoni u l-effiċjenza fl-operat, ir-responsabilità fil-konsum tal-energija u s-sostenibbiltà ambjentali u l-governanza tajba.

Għal din il-laqgħa kien hemm preżenti wkoll il-Ministri Clyde Caruana, Ian Borg, Silvio Schembri u Miriam Dalli, is-Segretarju Parlamentari Andy Ellul, id-Deputat tal-Gvern Omar Farrugia u l-Kap tas-Segretarjat fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Glenn Micallef.

PR221351

​F’laqgħa ta’ qabel il-Budget mal-UĦM Voice of the Workers fil-Berġa ta’ Kastilja, il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li fl-aħħar jiem, il-Kabinett approva qafas leġiżlattiv li għandu jirregola dak magħruf bħala platform work.

Dettalji dwar sett ta’ regoli ġodda aktar robusti se jingħataw mill-gvern fil-jiem li ġejjin iżda fil-laqgħa mal-UĦM, il-prim ministru spjega l-prinċipji ta’ dan il-qafas, fosthom li jirregolaw il-kuntratt tax-xogħol u li s-salarju ma jistax ikun inqas mill-paga minima fost drittijiet oħra bħal overtime u sick leave.

F’dan il-kuntest il-Prim Ministru Robert Abela saħaq fuq il-ħtieġa tal-kuraġġ fit-teħid tad-deċiżjonijiet wara stħarriġ organizzat u strutturat mill-awtoritajiet, fil-każ tal-platform work, mid-Dipartiment għar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjieg.

Fid-diskussjonijiet mal-union qabel il-Budget, Dr Abela saħaq fuq il-ħtieġa li pajjiżna jibqa’ jattira l-investiment u hawn talab għall-kollaborazzjoni tal-imsieħba soċjali biex nibqgħu niġbdu investiment lejn Malta li bih nassiguraw dħul b’saħħtu għall-gvern u b’dak id-dħul, il-gvern jibqa’ jsostni l-għajnuna li qed jagħti quddiem sfidi straordinarji.

“L-ebda pajjiż mhu jgħin daqskemm qed jgħin il-Gvern Malti lin-nies, fosthom fil-qasam tal-enerġija u fl-importazzjoni taċ-ċereali”, saħaq il-Prim Ministru Robert Abela filwaqt li qal ukoll li l-Budget li jmiss irid ikun wieħed ta’ sostenibbiltà u ta’ stabbiltà.

Dr Abela sostna wkoll fuq l-importanza tad-djalogu soċjali u fisser kif il-Budget li jmiss se jkun l-ewwel wieħed minn ħamsa biex il-gvern jimplimenta l-manifest elettorali li għandu mandat fuqu min-nies.

Min-naħa tiegħu, il-Kap Eżekuttiv tal-UĦM Josef Vella għadda numru ta’ proposti lill-gvern u saħaq fuq għan komuni għall-gvern u l-unions, dik tat-titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema.

Hawn laqa’ b’sodisfazzjon dak li kien għadu kif ħabbar il-prim ministru fuq il-platform workers, liema ħaddiema f’dan is-settur qed jagħtu servizz li ndara u baqa’ wieħed kostanti anki wara l-pandemija.

Is-Sur Vella spjega wkoll li l-kumpens għall-għoli tal-ħajja (COLA) ma għandux jiġi trattat bħala parti minn żieda fil-pagi li l-unions jinnegozjaw fi ftehimiet kollettivi.

Għal din il-laqgħa kien hemm preżenti wkoll id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearne, il-Ministru Clyde Caruana u l-Ministru Michael Falzon, is-Segretarju Parlamentari Andy Ellul, id-Deputat tal-Gvern Amanda Spiteri Grech, u l-Kap tas-Segretarjat fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Glenn Micallef.

PR221339

Il-Prim Ministru Robert Abela attenda għal-laqgħat fi Praga, fuq jumejn, flimkien mal-mexxejja tal-pajjiżi Ewropej. Matul dan is-summit, il-Prim Ministru pparteċipa f’laqgħa tal-Komunità Politika Ewropea u laqgħa informali tal-mexxejja tal-membri stati tal-Unjoni Ewropea.

Matul il-jum tal-Ħamis, ġiet imnedija għall-ewwel darba l-Komunità Politika Ewropea, li l-għan tagħha huwa li ġġib flimkien il-membri stati tal-Unjoni Ewropea u pajjiżi oħra Ewropej u tipprovdi pjattaforma għal aktar koordinazzjoni politika bejn dawn il-pajjiżi.

Waqt l-intervent tiegħu f’din il-laqgħa, fejn ġew diskussi diversi temi fosthom il-paċi u s-sigurtà, l-enerġija u l-klima, il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li jeħtieġ kollaborazzjoni bejn il-pajjiżi Ewropej u ħidma kollettiva biex jiġu indirizzati l-isfidi preżenti, speċjalment dik taż-żieda fil-prezz tal-enerġija. Kompla li l-Gvern Malti kommess li, kif diġà għamel, ikompli jipproteġi liċ-ċittadini vulnerabbli minn kontijiet għolja tal-enerġija.

“Ser inkomplu nikkonfrontaw dawn l-isfidi ħalli filwaqt li ma nħallu lil ħadd warajna, inkomplu nagħtu futur aħjar liċ-ċittadini tagħna,” tenna l-Prim Ministru.

Matul il-jum tal-Ġimgħa, il-exxejja tal-membri stati tal-Unjoni Ewropea ltaqgħu għal-laqgħa informali tal-Kunsill Ewropew, fejn il-Prim Ministru Robert Abela ffoka fuq it-tema ewlenija tal-enerġija fl-isfond tal-gwerra fl-Ukrajna.

Dwar dan, il-Prim Ministru enfasizza li huwa preokkupat bis-sitwazzjoni ekonomika kurrenti, speċjalment dik tal-prezzijiet għolja tal-enerġija, li qed twassal għall-inċertezza kbira fl-Ewropa kollha. Huwa sostna li pajjiżna huwa dipendenti fuq l-elettriku u kwalunkwe impożizzjoni biex tonqos id-domanda tal-elettriku jkollha impatt negattiv fuq il-familji Maltin u Għawdxin kif ukoll fuq in-negozji. Madanakollu, Malta taqbel mal-miżuri proposti fil-pjan t’azzjoni tal-Kummissjoni Ewropea għaliex jikkumplimentaw l-isforzi tagħna bħala pajjiż.

“Fuq l-enerġija, il-Gvern Malti ħa azzjoni u qed nipprovdu l-appoġġ neċessarju biex kemm jista’ jkun intaffu mill-impatt soċjali u ekonomiku tal-prezzijiet għolja fuq iċ-ċittadini u n-negozji. Ħadna wkoll miżuri sabiex innaqqsu d-domanda tal-elettriku mhux biss fis-settur pubbliku iżda qed inħeġġu wkoll lis-settur privat u anke liċ-ċittadini biex inkunu aktar effiċjenti fl-użu tal​​-enerġija u tonqos il-ħela,” tenna l-Prim Ministru Robert Abela.

Waqt din il-laqgħa kompliet id-diskussjoni dwar l-iżviluppi li għaddejjin bħalissa fil-gwerra fl-Ukrajna, fejn il-ġimgħa li għaddiet stess, il-mexxejja tal-UE rrifjutaw u kkundannaw bil-qawwa l-annessjonijiet illegali mħabbra mir-Russja.

F’dan il-kuntest, il-prim ministru sostna li Malta qiegħda u ser tkompli tipprovdi s-sapport neċessarju lill-Ukrajna, kif ukoll qed taċċetta t-tmien pakkett ta’ sanzjonijiet.

“Malta, li hija l-unika membru tal-UE li ġiet eletta fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, ser tkompli titkellem favur it-tmiem tal-gwerra fl-Ukrajna, filwaqt li nkomplu nisħqu fuq il-bżonn li l-għajnuna umanitarja tasal għand dawk kollha l-iktar fil-bżonn,” ikkonkluda l-Prim Ministru Robert Abela.

PR221311

F’laqgħa ta’ qabel il-Budget mal-General Workers’ Union fil-Berġa ta’ Kastilja, il-Prim Ministru Robert Abela saħaq li l-Budget li se jitressaq għas-sena d-dieħla mhux se jkun difensiv biss iżda wieħed ambizzjuż ukoll biex ikattar l-investiment u jġib iżjed xogħol.​​

Għall-ikbar parti tal-laqgħa, il-Prim Ministru u l-ministri preżenti semmgħu l-ħsibijiet tat-tmexxija u r-rappreżentanti tal-GWU, fi proċess ta’ konsultazzjoni li qed jagħmel il-Gvern.

F’kuntest tal-inqas rata ta’ qgħad fl-istorja, is-Segretarju Ġenerali tal-GWU Josef Bugeja spjega kif f’pajjiżna xorta hawn għatx għal aktar impjiegi minn min iħaddem u saħaq fuq il-ħtieġa li nkomplu nsaħħu l-ħiliet tal-ħaddiema f’Malta.​

Is-Sur Bugeja aċċenna għall-importanza tad-djalogu soċjali u wera s-sodisfazzjon tiegħu li l-Gvern se jibqa’ jsostni l-għajnuna fis-settur tal-enerġija u ċ-ċereali.

Il-General Workers’ Union saħqet ukoll dwar il-fatt li l-mekkaniżmu preżenti ta’ kif jiġi stabbilit l-aġġustament għall-għoli tal-ħajja (COLA) għandu jibqa’ jiġi segwit, bl-unjin se tibqa’ miftuħa għal diskussjonijiet futuri.

Il-Prim Ministru Robert Abela saħaq fuq l-akbar għajnuna li għandha tibqa’ tingħata lil min l-aktar jeħtieġha, fosthom lill-familji bl-inqas dħul u lill-pensjonanti.

Il-Prim Ministru Robert Abela tenna li l-Gvern huwa determinat li jkompli jgħin u jwieżen, b’mod partikolari fis-settur tal-enerġija, hekk kif f’dawn is-sentejn, il-Gvern se jkun qed jgħin b’aktar minn biljun ewro biex iżomm stabbli l-prezzijiet tal-enerġija u l-piżijiet ma jintefgħux fuq il-ħaddiema u l-familji.

Qal li l-Budget li ġej huwa wieħed partikolari, anki wisq iżjed mill-aħħar tnejn li tressqu waqt pandemija.

Il-Prim Ministru saħaq ukoll li l-Budget 2023 se jkun l-ewwel wieħed minn ħamsa li se jibnu fuq xulxin biex jiġi implimentat il-pjan ta’ ħidma u jitwettqu l-wegħdi kollha.

Għal din il-laqgħa kien hemm preżenti wkoll id-Deputat Prim Ministru Chris Fearne, il-Ministri Clyde Caruana, Julia Farrugia Portelli u Clayton Bartolo, is-Segretarju Parlamentari Andy Ellul u d-Deputat tal-Gvern Glenn Bedingfield.

PR221310

​Fl-Istitut tax-Xjenza Applikata fl-MCAST ta’ Ħal Luqa, li jinkorpora fih iċ-Ċentru tal-Agrikoltura, l-Akwatika u x-Xjenza tal-Annimali, il-Prim Ministru Robert Abela ltaqa’ u tkellem ma’ bosta studenti li bdew is-sena akkademika tagħhom.

Il-Prim Ministru kellu l-opportunità li jsegwi l-lezzjonijiet fil-klassijiet u jisma’ mill-edukaturi u mill-istudenti dwar il-proċess prattiku ta’ riċerka li josservaw fil-laboratorji l-istudenti li qed isegwu l-istudji tagħhom f’dan iċ-ċentru.

Meta kien qed jitkellem mal-istudenti, il-Prim Ministru nnota wkoll kif dawk li qed jagħżlu karriera relatata ma’ dan il-qasam dejjem qed jiżdiedu.

Akkumpanjat mill-Prinċipal tal-MCAST, il-Professur Joachim James Calleja, il-Prim Ministru sema’ dwar l-imħabba li għandhom l-istudenti lejn dawn is-setturi li qegħdin jistudjaw fihom.

“Ulied il-bdiewa u s-sajjieda qegħdin jiżdiedu fin-numru li jagħżlu l-korsijiet li joffri dan l-istitut, fil-fatt bħalissa għandna 313 student full-time. Dan jagħtina sens ta’ sodisfazzjon għaliex iżommu ħaj dak li bdew il-ġenituri tagħhom u jsaħħuh permezz tat-tagħlim xjentifiku li jirċievu,” spjega l-Professur Calleja.

F’dan il-kuntest, il-Prim Ministru fakkar ukoll il-ħidma tal-gvern f’dan il-qasam hekk kif bl-emenda fil-liġi fuq il-qbiela privata mressqa l-Parlament, il-gvern qed jipproteġi l-art agrikola biex tiġi garantita s-sostenibbiltà tal-biedja, il-produzzjoni tal-ikel u l-ħarsien tal-ambjent rurali.

Il-Prim Ministru kien akkumpanjat mill-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima.